รหัสทัวร์ ZTPE57

ไต้หวัน: หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-ไทเป

5วัน 3คืน

EVA AIR

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า –   เมืองเจียอี้

BR206     01.45 – 06.35 น.

SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน – ซีเหมินติง

FUSHIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

BR205      20.45 – 23.30 น. 

 กำหนดการเดินทาง  รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ และเด็ก ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
27 – 31 สิงหาคม 2562    ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35)

  ขากลับ  BR205 (20.45 – 23.30)

18,999 5,000
20 – 24 กันยายน 2562    ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35)

  ขากลับ  BR205 (20.45 – 23.30)

18,999 5,000
03 – 07 ตุลาคม 2562    ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35)

  ขากลับ  BR205 (20.45 – 23.30)

18,999 5,000
22 – 26 ตุลาคม 2562    ขาไป    BR206 (01.45 – 06.35)

  ขากลับ  BR205 (20.45 – 23.30)

19,999 5,000
06 – 10 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    BR206 (02.15 – 06.50)

  ขากลับ  BR205 (20.45 – 23.30)

18,999 5,000

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.