รหัสทัวร์ ZTPE21

ไต้หวัน: หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

5วัน 4คืน

Thai Airways

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

TG632     08.15 – 12.45 น.

SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ

TALMUD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –    ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

TG635     20.10 – 23.05 น.

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน  1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม
17 – 21 กรกฎาคม 2562 24,999 24,999 6,500
24 – 28 กรกฎาคม 2562 26,999 26,999 8,500
07 – 11 สิงหาคม 2562 24,999 24,999 6,500
09 – 13 สิงหาคม 2562 26,999 26,999 8,500
21 – 25 สิงหาคม 2562 24,999 24,999 6,500
06 – 10 กันยายน 2562 24,999 24,999 6,500
20 – 24 กันยายน 2562 24,999 24,999 6,500
02 – 06 ตุลาคม 2562 25,999 25,999 8,500
04 – 08 ตุลาคม 2562 25,999 25,999 8,500
09 – 13 ตุลาคม 2562 26,999 26,999 8,500
11 – 15 ตุลาคม 2562 26,999 26,999 8,500
18 – 22 ตุลาคม 2562 25,999 25,999 8,500
23 – 27 ตุลาคม 2562 26,999 26,999 8,500
25 – 29 ตุลาคม 2562 24,999 24,999 6,500
26 – 30 ตุลาคม 2562 24,999 24,999 6,500
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 24,999 24,999 6,500
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 24,999 24,999 6,500
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 24,999 24,999 6,500
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 24,999 24,999 6,500
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 24,999 24,999 6,500
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 24,999 24,999 6,500
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 24,999 24,999 6,500
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999 24,999 6,500
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 24,999 24,999 6,500
04 – 08 ธันวาคม 2562 25,999 25,999 8,500
06 – 10 ธันวาคม 2562 26,999 26,999 8,500
07 – 11 ธันวาคม 2562 26,999 26,999 8,500
13 – 17 ธันวาคม 2562 24,999 24,999 6,500
18 – 22 ธันวาคม 2562 24,999 24,999 6,500
20 – 24 ธันวาคม 2562 24,999 24,999 6,500
25 – 29 ธันวาคม 2562 24,999 24,999 6,500
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 31,999 31,999 8,500
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 31,999 31,999 8,500

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.