รหัสทัวร์ ZTPE20

ไต้หวัน: หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-ไทเป

4วัน 3คืน

Thai Airways

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

TG632    08.15 – 12.45 น.

วันที่ 2

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

TG635    20.10 – 23.05 น.

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

05-08 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

19 – 22 กันยนยน 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

05 – 08 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

20,999

ราคาเด็ก

20,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

5,500

10 – 13 ตุลาคม 2562 (วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

ราคาผู้ใหญ่

23,999

ราคาเด็ก

23,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

6,500

12 – 15 ตุลาคม 2562 (วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

ราคาผู้ใหญ่

23,999

ราคาเด็ก

23,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

6,500

20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันหยุดปิยมหาราช)

ราคาผู้ใหญ่

22,999

ราคาเด็ก

22,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

6,500

24 – 27 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

20,999

ราคาเด็ก

20,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

5,500

26 – 29 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

20,999

ราคาเด็ก

20,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

5,500

02 – 05 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

07 – 10 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

09 – 12 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

14 – 17 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

16 – 19 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

21 – 24 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

23 – 26 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

05 – 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

ราคาผู้ใหญ่

22,999

ราคาเด็ก

22,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

6,500

07 – 10 ธันวาคม 2562 (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

ราคาผู้ใหญ่

22,999

ราคาเด็ก

22,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

6,500

12 – 15 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

14 – 17 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

19 – 22 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

4,500

21 – 24 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

20,999

ราคาเด็ก

20,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

5,500

26 – 29 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

20,999

ราคาเด็ก

20,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

5,500

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 (วันหยุดสิ้นปี)

ราคาผู้ใหญ่

28,999

ราคาเด็ก

28,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

ุ6,500

31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 (วันหยุดสิ้นปี)

ราคาผู้ใหญ่

28,999

ราคาเด็ก

28,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

ุ6,500

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.