รหัสทัวร์ ZTPE20

ไต้หวัน: หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-ไทเป

4วัน 3คืน

Thai Airways

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

TG632     08.15 – 12.45 น.

SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

TG635     20.10 – 23.05 น.

กำหนดการเดินทาง  ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน  1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม
11 – 14 กรกฎาคม 2562 19,999 19,999 4,500
25 -28 กรกฎาคม 2562 20,999 20,999 5,500
01 – 04 สิงหาคม 2562 19,999 19,999 4,500
08 – 11 สิงหาคม 2562 19,999 19,999 4,500
09 – 12 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 6,500
05 – 08 กันยายน 2562 19,999 19,999 4,500
19 – 22 กันยนยน 2562 19,999 19,999 4,500
05 – 08 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500
10 – 13 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,500
12 – 15 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,500
17 – 20 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500
19 – 22 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500
20 – 23 ตุลาคม 2562 22,999 22,999 6,500
24 – 27 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500
25 – 28 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 5,500
26 – 29 ตุลาคม 2562 20,999 20,999 5,500
02 – 05 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500
09 – 12 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500
16 – 19 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500
23 – 26 พฤศจิกายน 2562 19,999 19,999 4,500
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 4,500
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 19,999 19,999 4,500
05 – 08 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 6,500
07 – 10 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 6,500
12 – 15 ธันวาคม 2562 19,999 19,999 4,500
14 – 17 ธันวาคม 2562 19,999 19,999 4,500
19 – 22 ธันวาคม 2562 19,999 19,999 4,500
21 – 24 ธันวาคม 2562 20,999 20,999 5,500
26 – 29 ธันวาคม 2562 20,999 20,999 5,500
30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 28,999 28,999 6,500
31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 28,999 28,999 6,500

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.