รหัสทัวร์ ZTPE11

ไต้หวัน: ไทจง ไทเป หนานโถว

4วัน 3คืน

  Vietjet Air

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินไทจง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ตลาดปลาไทเป

VZ560        09.00 – 13.45 น.

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ไทเป – ร้านพายสับปะรด – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – CONA’S CHOCOLATE CASTLE – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ไทจง – ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า – สนามบินไทจง – สนามบินสุวรรณภูมิ

VZ561        14.30 – 17.15 น.

 กำหนดการเดินทาง   รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ และเด็ก ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
02 – 05 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45

  ขากลับ RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15

14,878 4,500
16 – 19 พฤศจิกายน 2562    ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45

   ขากลับ RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15

14,878 4,500
05 – 08 ธันวาคม 2562    ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45

   ขากลับ RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15

17,878 5,500
06 – 09 ธันวาคม 2562    ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45

   ขากลับ RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15

17,878 5,500
07 – 10 ธันวาคม 2562    ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45

   ขากลับ RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15

17,878 5,500
14 – 17 ธันวาคม 2562    ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45

   ขากลับ RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15

14,878 4,500
21 – 24 ธันวาคม 2562    ขาไป    BKK-RMQ VZ560  09.00 – 13.45

   ขากลับ RMQ-BKK VZ561  14.30 – 17.15

14,878 4,500

สั่งจองทัวร์


[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.