รหัสทัวร์ ZTPE05

ไต้หวัน: หนานโถว-ไทจง-ไทเป

5วัน 3คืน

Nokscoot

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

XW182    02.25 น./03.45 น. – 07.05 น./08.25 น.

TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

XW181     09.40 น./10.20 น. – 12.30 น./13.00 น.

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

01-05 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

02-06 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

12,878

ราคาเด็ก

12,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

06-10 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

12,878

ราคาเด็ก

12,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

07-11 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

09-13 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

11,878

ราคาเด็ก

11,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

13-17 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

12,878

ราคาเด็ก

12,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

14-18 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

16-20 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

11,878

ราคาเด็ก

11,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

21-25 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

23-27 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

11,878

ราคาเด็ก

11,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

03 – 07 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

09 – 13 ตุลาคม 2562 (วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

ราคาผู้ใหญ่

16,878

ราคาเด็ก

16,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

10 – 14 ตุลาคม 2562 (วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

ราคาผู้ใหญ่

17,878

ราคาเด็ก

17,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

17 – 21 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

01 – 05 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

02 – 06 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

03 – 07 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

04 – 08 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

05 – 09 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

06 – 10 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

07 – 11 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

08 – 12 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

09 – 13 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

10 – 14 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

11 – 15 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

12 – 16 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

13 – 17 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

14 – 18 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

15 – 19 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

16 – 20 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

17 – 21 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

18 – 22 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

19 – 23 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

20 – 24 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

21 – 25 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

22 – 26 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

23 – 27 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

24 – 28 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

25 – 29 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

26 – 30 พฤศจิกายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

01 – 05 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

02 – 06 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

03 – 07 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

17,878

ราคาเด็ก

17,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

04 – 08 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

17,878

ราคาเด็ก

17,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

05 – 09 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

17,878

ราคาเด็ก

17,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

06 – 10 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

17,878

ราคาเด็ก

17,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

07 – 11 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

17,878

ราคาเด็ก

17,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

08 – 12 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

09 – 13 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

10 – 14 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

11 – 15 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

12 – 16 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

13 – 17 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

14 – 18 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

15 – 19 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

16 – 20 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

17 – 21 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

18 – 22 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

19 – 23 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

20 – 24 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

21 – 25 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

22 – 26 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

23 – 27 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

24 – 28 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

25 – 29 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

16,878

ราคาเด็ก

16,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

26 – 30 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

22,878

ราคาเด็ก

22,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

12,900

27 – 31 ธันวาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

22,878

ราคาเด็ก

22,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

12,900

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63

ราคาผู้ใหญ่

25,878

ราคาเด็ก

25,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

13,900

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63

ราคาผู้ใหญ่

25,878

ราคาเด็ก

25,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

13,900

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63

ราคาผู้ใหญ่

25,878

ราคาเด็ก

25,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

13,900

31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63

ราคาผู้ใหญ่

25,878

ราคาเด็ก

25,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

13,900

01 – 05 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

19,878

ราคาเด็ก

19,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

10,900

02 – 06 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

03 – 07 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

04 – 08 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

05 – 09 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

06 – 10 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

07 – 11 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

08 – 12 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

09 – 13 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

10 – 14 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

11 – 15 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

12 – 16 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

13 – 17 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

14 – 18 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

15 – 19 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

16 – 20 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

17 – 21 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

18 – 22 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

19 – 23 มกราคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

16,878

ราคาเด็ก

16,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

17,878

ราคาเด็ก

17,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

16,878

ราคาเด็ก

16,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

9,900

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

01 – 05 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

02 – 06 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

03 – 07 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

04 – 08 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

05 – 09 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

06 – 10 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

07 – 11 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

08 – 12 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

09 – 13 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

10 – 14 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

11 – 15 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

12 – 16 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

13 – 17 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

14 – 18 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

15 – 19 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

16 – 20 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

17 – 21 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

18 – 22 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

19 – 23 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

20 – 24 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

15,878

ราคาเด็ก

15,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

21 – 25 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

22 – 26 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

13,878

ราคาเด็ก

13,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

23 – 27 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

24 – 28 มีนาคม 2563

ราคาผู้ใหญ่

14,878

ราคาเด็ก

14,878

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.