รหัสทัวร์ ZTPE04

ไต้หวัน: ไทเป

4วัน 2คืน

Nokscoot

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป –ร้านคอสเมติก – ตลาดปลาไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

XW182   06.05 – 10.35 น.

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

XW181  12.10 น./12.40 น. – 14.50 น./15.20 น.

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

02-05 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

9,999

ราคาเด็ก

9,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

6,900

06-09 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

9,999

ราคาเด็ก

9,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

6,900

09–12 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

9,999

ราคาเด็ก

9,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

6,900

13-16 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

10,999

ราคาเด็ก

10,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

16-19 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

10,999

ราคาเด็ก

10,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

20-23 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

10,999

ราคาเด็ก

10,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

23-26 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

9,999

ราคาเด็ก

9,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

6,900

27-30 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

10,999

ราคาเด็ก

10,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.