รหัสทัวร์ ZTPE03

ไต้หวัน: หนานโถว-เจียอี้-ไทจง-ไทเป-ฮัวเหลียน

7วัน 5คืน

Nokscoot

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

XW182   02.45 – 07.35 น.

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่เมืองเจียอี้

SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง

FUSHIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน

CHATEAU DE CHINE HUALIEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่วร้านคอสเมติกอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คMITSUI  OUTLET PARK

EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

XW181  09.40 – 12.15 น.

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

10 – 16 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

21,999

ราคาเด็ก

21,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

8,999

24 – 30 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

19,999

ราคาเด็ก

19,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

8,999

08 – 14 ตุลาคม 2562 (วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

ราคาผู้ใหญ่

22,999

ราคาเด็ก

22,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

8,999

10 – 16 ตุลาคม 2562 (วันหยุดปิยมหาราช)

ราคาผู้ใหญ่

22,999

ราคาเด็ก

22,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

8,999

17 – 23 ตุลาคม 2562 (วันหยุดปิยมหาราช)

ราคาผู้ใหญ่

22,999

ราคาเด็ก

22,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

8,999

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.