รหัสทัวร์ ZTPE02

ไต้หวัน: หนานโถว-ไทจง-ไทเป

5วัน 3คืน

Nokscoot

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

XW182   02.25 – 07.05 น.

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

TALMUD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

หมู่บ้านสายรุ้งเมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่วร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง

EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

XW181  09.10 – 12.00 น.

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

01-05 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,999

ราคาเด็ก

13,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

02-06 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,999

ราคาเด็ก

13,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

06-10 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

12,999

ราคาเด็ก

12,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

07-11 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,999

ราคาเด็ก

13,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

09-12 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

12,999

ราคาเด็ก

12,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

13-17 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,999

ราคาเด็ก

13,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

14-18 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,999

ราคาเด็ก

13,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

20-24 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

12,999

ราคาเด็ก

12,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

21-25 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,999

ราคาเด็ก

13,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

23-27 กันยายน 2562

ราคาผู้ใหญ่

12,999

ราคาเด็ก

12,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

12,999

ราคาเด็ก

12,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

13,999

ราคาเด็ก

13,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

02 – 06 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,999

ราคาเด็ก

14,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

03 – 07 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,999

ราคาเด็ก

14,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

09 – 13 ตุลาคม 2562 (วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

ราคาผู้ใหญ่

18,999

ราคาเด็ก

18,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

10 – 14 ตุลาคม 2562 (วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

ราคาผู้ใหญ่

18,999

ราคาเด็ก

18,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

12 – 16 ตุลาคม 2562 (วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

ราคาผู้ใหญ่

16,999

ราคาเด็ก

16,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

16 – 20 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,999

ราคาเด็ก

14,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

17 – 21 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

14,999

ราคาเด็ก

14,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

19 – 23 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,999

ราคาเด็ก

15,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

20 – 24 ตุลาคม 2562

ราคาผู้ใหญ่

15,999

ราคาเด็ก

15,999

ราคาห้องพักเดี่ยว

7,900

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.