รหัสทัวร์ ZSGN05

เวียดนามใต้: ดาลัด

3วัน 2คืน

Vietjet Air

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต

VZ940     11.10 – 12.55 น. (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง แต่มีจำหน่าย)

LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่ 2

เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่

LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่ 3

เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

VZ941      13.35 – 15.20 น. (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง แต่มีจำหน่าย)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ  2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า11ปี) 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตีย (เด็กอายุต่ำกว่า11ปี) พักเดี่ยวเพิ่ม
20 – 22 เมษายน 2562 9,999 9,999 9,999 2,500
11 – 13 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500
25 – 27 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500
01 – 03 มิถุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
08 – 10 มิถุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
15 – 17 มิถุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
22 – 24 มิถุนายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
06 – 08 กรกฎาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
20 – 22 กรกฎาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
03 – 05 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
17 – 19 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
24 – 26 สิงหาคม 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
07 – 09 กันยายน 2562 7,999 7,999 7,999 2,500
14 – 16 กันยายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
21 – 23 กันยายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
28 – 30 กันยายน 2562 8,999 8,999 8,999 2,500
05 – 07 ตุลาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500
12 – 14 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 12,999 2,500
16 – 18 ตุลาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500
19 – 21 ตุลาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500
26 – 28 ตุลาคม 2562 9,999 9,999 9,999 2,500

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.