รหัสทัวร์ ZHAN12

เวียดนามเหนือ: ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

4วัน 3คืน

Airasia

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

FD642     07.00 – 08.45 น. 

NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่ 2

เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – น้ำตกสีเงิน – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน

NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่ 3

เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม+จีน – ตลาดก๊กเลี้ยว – เมืองนิงบิงห์

HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่ 4

เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

FD645   20.50 – 22.45 น. 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 3,500
26 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 3,500
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500
20  -23 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,999 3,500
05 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,500
12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 3,500
19 – 22 มีนาคม 2563 14,999 3,500
26 – 29 มีนาคม 2563 12,999 3,500

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.