รหัสทัวร์ ZHAN11

เวียดนามเหนือ: ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์

5วัน 4คืน

 Vietnam Airlines

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก

VN610    11.55 – 13.55 น. (สายการบิน VIETNAM AIRLINES มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ARISTO HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2

เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต

NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เมืองซาปา – เมืองฮานอย – จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์

HAO LU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5

เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์) – สนามิบนนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

VN619      16.05 – 18.05 น.

(สายการบิน VIETNAM AIRLINES มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
04 – 08 ตุลาคม 2562 13,999 4,000
17 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 4,000
18 – 22 ตุลาคม 2562 14,999 4,000
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 14,999 4,000
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 4,000
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,999 4,000
05 – 09 ธันวาคม 2562 15,999 4,000
12 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 4,000
13 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 4,000
19 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 4,000
20 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 4,000
26 – 30 ธันวาคม 2562 16,999 4,500
27 – 31 ธันวาคม 2562 16,999 4,500
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 18,999 4,500
03 – 07 มกราคม 2563 12,999 4,000
10 – 14 มกราคม 2563 13,999 4,000
16 – 20 มกราคม 2563 14,999 4,000
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 4,000
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 14,999 4,000
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 14,999 4,000
05 – 09 มีนาคม 2563 14,999 4,000
12 – 16 มีนาคม 2563 14,999 4,000
13 – 17 มีนาคม 2563 14,999 4,000
20 – 24 มีนาคม 2563 14,999 4,000
27 – 31 มีนาคม 2563 14,999 4,000

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.