รหัสทัวร์ ZHAN09

เวียดนามเหนือ: ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์

4วัน 3คืน

 Vietjet Air

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์

VJ902     14.00 – 15.50 น. (ไม่มีอาหาร และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2

ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์

MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์

HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

VJ905    12.15 – 14.10 น. (บนเครื่องไม่มีอาหารบริการ)

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
10 – 13 ตุลาคม 2562 10,999 3,500
13 – 16 ตุลาคม 2562 10,999 3,500
17 – 20 ตุลาคม 2562 9,999 3,500
24 – 27 ตุลาคม 2562 9,999 3,500
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 8,999 3,500
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 9,999 3,500
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 9,999 3,500
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 9,999 3,500
05 – 08 ธันวาคม 2562 11,999 3,500
12 – 15 ธันวาคม 2562 10,999 3,500
19 – 22 ธันวาคม 2562 10,999 3,500
26 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 3,500

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.