รหัสทัวร์ ZHAN08

เวียดนามเหนือ: ฮานอย ซาปา

4วัน 3คืน

 Vietjet Air

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา

VJ902     15.50 – 17.40 น. (ไม่มีอาหาร และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2

ซาปา – นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต

NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ

CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4

เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

VJ901     12.15 – 14.05 น.

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
22 – 25 สิงหาคม 2562 10,999 3,000
05 – 08 กันยายน 2562 11,999 3,000
19 – 22 กันยายน 2562 11,999 3,000
03 – 06 ตุลาคม 2562 11,999 3,000
04 – 07 ตุลาคม 2562 11,999 3,000
10 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 3,000
11 – 14 ตุลาคม 2562 13,999 3,000
12 – 15 ตุลาคม 2562 14,999 3,000
13 – 16 ตุลาคม 2562 13,999 3,000
17 – 20 ตุลาคม 2562 13,999 3,000
18 – 21 ตุลาคม 2562 13,999 3,000
24 – 27 ตุลาคม 2562 13,999 3,000
25 – 28 ตุลาคม 2562 13,999 3,000
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 13,999 3,000
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000
08 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000
14 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000
21 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,000
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 12,999 3,000
05 – 08 ธันวาคม 2562 13,999 3,000
07 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 3,000
12 – 15 ธันวาคม 2562 13,999 3,000
19 – 22 ธันวาคม 2562 13,999 3,000
26 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 4,000
27 – 30 ธันวาคม 2562 15,999 4,000
28 – 31 ธันวาคม 2562 17,999 4,000

สั่งจองทัวร์


[ZTPE11] ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : ไทจง ไทเป หนานโถว

[ZTPE57] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก พาฟินตัวพ่อ] 5วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

[ZTPE21] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5วัน 4คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป

[ZTPE20] ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4วัน 3คืน

ไต้หวัน : หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

Comments are closed.